PRIVACYVERKLARING

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om je te informeren over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Leven & Zorg GGZ B.V. (KvK: 61473510)
Leven & Zorg WLZ B.V. (KvK: 73355542)

Deze entiteiten zijn gevestigd op onderstaand adres en zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Derkinderenstraat 24,
1062 DB Amsterdam
020-7657101
info@levenenzorg.nl

Functionaris gegevensbescherming: Mevrouw M. Kana

Persoonsgegevens

We verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Cliënten
• NAW-gegevens;
• contactgegevens, zoals e-mailadressen en telefoonnummers;
• geslacht en leeftijd/geboortedatum;
• onder bepaalde omstandigheden, financiële gegevens;
• BSN, indien wettelijk verplicht;
• gegevens die nodig zijn voor een goede hulpverlening, waaronder gegevens over jouw (lichamelijke en/of psychische) gezondheid, type zorg en zorgindicatie.

Sollicitanten
• NAW-gegevens;
• contactgegevens, zoals e-mailadressen en telefoonnummers;
• geslacht en leeftijd/geboortedatum;
• curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring;
• gegevens over beschikbaarheid;
• andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van jou als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
• pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis;
• het ID-bewijs mag bij de werving en selectie onder strenge voorwaarden worden opgeslagen en gecontroleerd om na te gaan of je mag werken in Nederland.

Website
• gegevens over websitegebruik;
• IP-adressen.

Doeleinden

We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Zorg- en maatschappelijke dienstverlening
Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze zorg- en maatschappelijke dienstverlening, waaronder GGZ-zorg, Wlz-zorg, wijkzorg en andere vormen van hulpverlening die wij van tijd tot tijd aanbieden, inclusief bijbehorende kwaliteitscontrole, klachtafhandeling en financiële administratie.

De informatie verwerken we:
• om de overeenkomst die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;
• om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
• op grond van een gerechtvaardigd belang, zoals het uitvoeren van interne bedrijfsprocessen, managementrapportage en accountantscontrole;
• op grond van jouw toestemming, daar waar dit mogelijk is en je deze toestemming in vrijheid kan geven.

De bewaartermijnen die wij hanteren zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij geldt dat we persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Sollicitanten

We verwerken de gegevens die door de sollicitant (eventueel via een ingeschakeld werving en selectiebureau) aan ons zijn verstrekt tijdens het sollicitatieproces. Dit doen we in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van jou als kandidaat. Wij verwerken de persoonsgegevens van sollicitanten om te beoordelen of we een overeenkomst met je aan willen gaan, op grond van ons gerechtvaardigd belang om geschikt personeel te vinden en op grond van jouw toestemming.

Wij bewaren jouw gegevens uiterlijk tot vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure, tenzij je uitdrukkelijk toestemming geeft om de gegevens gedurende één jaar te bewaren.

Zakelijke relaties

We verzamelen NAW- en contactgegevens van personen die werkzaam zijn voor onze leveranciers en partners. Deze gegevens verwerken wij ter voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst die we met onze leverancier of partner aangaan, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting of voor onze gerechtvaardigde belangen. Denk hierbij aan de verwerking van persoonsgegevens voor het doen van aanbiedingen, het onderhouden van een zakelijke relatie, het uitvoeren van interne bedrijfsprocessen, managementrapportage en accountantscontrole. Wij bewaren deze persoonsgegevens gedurende onze samenwerking en daarna zo lang als nodig is om aan wettelijke plichten (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar) te voldoen.

Nieuwsbrief, cookies en social media buttons

Voor (gerichte) marketingactiviteiten, waaronder via e-mail en in de vorm van digitale nieuwbrieven kunnen wij je naam, e-mailadres en klikgedrag in de nieuwsbrief gebruiken. Dit doen we om onze diensten bij je onder de aandacht te brengen, voor het opbouwen van een goede relatie met je en om bij te houden hoe en wanneer de nieuwsbrief wordt geopend en gelezen. Wanneer we een betaalde klantrelatie met je hebben, kunnen wij je e-mailadres aan de adressenlijst van onze nieuwsbrief toevoegen tenzij je hiertegen bezwaar maakt. In alle overige gevallen, voegen we je e-mailadres alleen toe aan de adressenlijst voor onze nieuwsbrieven wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven. Iedere nieuwsbrief bevat een uitschrijfmogelijkheid.

Op onze website, via onze advertenties en via onze nieuwsbrief kunnen cookies worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Voor meer informatie over deze cookies kun je onze cookieverklaring [●hyperlink●] raadplegen.

Via de social media buttons die van tijd tot tijd op onze website staan kun je onze social media pagina’s bekijken. Deze platforms, zoals LinkedIn, bepalen zelf hoe ze met jouw persoonsgegevens omgaan wanneer je de social media pagina bezoekt. Lees voor meer informatie over de omgang met jouw persoonsgegevens de privacyverklaring van het desbetreffende platform.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

We gebruiken jouw persoonsgegevens niet om geautomatiseerde besluiten over je te nemen waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die jou op een andere manier in aanmerkelijke mate kunnen treffen.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen jouw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) ontvangers:
• bedrijven die onderdeel uitmaken van de groep waartoe wij behoren;
• onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die in onze opdracht werkzaamheden verrichten. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn, waar nodig, gebonden aan contractuele verplichtingen;
• derden aan wie wij gegevens, met jouw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken, bijvoorbeeld in verband met dataportabiliteit;
• overheidsinstanties en andere instanties indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn, zoals zorgverzekeraars, het CIZ, zorgkantoor, het ministerie van VWS en de Belastingdienst;
• en in alle overige gevallen waarin wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Doorgifte van gegevens buiten de EER

We verwerken jouw persoonsgegevens in beginsel binnen de EER. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Wanneer we persoonsgegevens delen met organisaties in landen buiten de EER, nemen we altijd de benodigde maatregelen om deze gegevens te beschermen. Hierbij vertrouwen we onder meer op door de Europese Commissie vastgestelde modelbepalingen (de Standard Contractual Clauses). Voor vragen hierover zie de contactgegevens hieronder.

Jouw rechten

Op grond van de privacywetgeving heb je een aantal rechten ten aanzien van de verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht om:
• ons te verzoeken om inzage, rectificatie of verwijdering van jouw persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
• tegen een bepaalde verwerking bezwaar te maken;
• ons te verzoeken om jouw gegevens over te dragen aan een derde partij;
• toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar: m.kana@levenenzorg.nl

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28 september 2022

We kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. We raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Versie 2.0 | 28-09-2022